Sheskin

Patrick Weston Joyce
1923

Sheskin; Sescenn, a marsh. See Seskin.