Seskin

Patrick Weston Joyce
1923

Seskin; Sescenn, a marsh.