Kilmainham

Patrick Weston Joyce
1923

Kilmainham near Dublin; see page 4.