Drumcanon

Patrick Weston Joyce
1923

Drumcanon; the ridge of the white-faced cow: ceann-fhionn [canon], whitehead.