Desertegny

Patrick Weston Joyce
1923

Desertegny; Egnagh's hermitage.