Ballyteige

Patrick Weston Joyce
1923

Ballyteige; O'Teige's town.