Ballymote

Patrick Weston Joyce
1923

Ballymote; Baile-an-mhota, (Four Masters), the town of the moat or mound.